Home » มัดจำหัวใจ...ไว้เพื่อรัก by ฟีลิปดา
มัดจำหัวใจ...ไว้เพื่อรัก ฟีลิปดา

มัดจำหัวใจ...ไว้เพื่อรัก

ฟีลิปดา

Published
ISBN :
451 pages
Enter the sum

 About the Book 

พิมพดาว...เปนคนมองโลกในแงดีอีกทังคิดวาตัวเองเกงพอทีจะรับมือกับการให...ผูชายทีกำลังบาดเจบไปพักอยูทีบานสักสามสีวัน แตทวา...ตอนเขาจากไปนีสิ เธอแทบชอกรูปโปของ เธอหายไป ตองเปนเขาแน!ตอใหเขาเคยพูดออกมาเถอะวา“ผมไมขโมยอะไรหรอก เพราะทังบานของคุณนีอยางเดียวทีMoreพิมพ์ดาว...เป็นคนมองโลกในแง่ดีอีกทั้งคิดว่าตัวเองเก่งพอที่จะรับมือกับการให้...ผู้ชายที่กำลังบาดเจ็บไปพักอยู่ที่บ้านสักสามสี่วัน แต่ทว่า...ตอนเขาจากไปนี่สิ เธอแทบช็อกรูปโป๊ของ เธอหายไป ต้องเป็นเขาแน่!ต่อให้เขาเคยพูดออกมาเถอะว่า“ผมไม่ขโมยอะไรหรอก เพราะทั้งบ้านของคุณนี่อย่างเดียวที่ผมต้องการคือ...ตัวคุณมาร์โก...ตั้งใจที่จะเอาสิ่งนั้นเป็นข้ออ้าง ในการกลับไปหาเธออีกครั้งแต่เธอไม่อยู่ที่บ้านหลังนั้น เขาไม่รู้ว่าจะตามหาเธอได้ที่ไหนแล้ววันหนึ่งเธอก็มาอยู่ตรงหน้าเขา...กล่าวหาว่าเขาขโมยของบางอย่างจากเธอมา...เขาจะทำอย่างไรได้ละนอกจากจะเอามือของเธอมาวางตรงหัวใจของเขา ท้าทายเธอว่า“ถ้าผมจะสารภาพว่า ผมขโมยหัวใจคุณมาแล้วเก็บเอาไว้ตรงนี้ คุณจะเอาคืนยังไง?”