Home » สูตรรักกามเทพ by บุลินทร
สูตรรักกามเทพ บุลินทร

สูตรรักกามเทพ

บุลินทร

Published
ISBN :
Paperback
261 pages
Enter the sum

 About the Book 

:: โปรยปกหลัง ::สุภัสสรา เพิงรูวาความโชคดีมักจะมาพรอมกับความโชครายเสมอเมือหญิงสาวไดรับมอบหมายใหทำงานออกแบบเสือเพือใชในโครงการระดับประเทศรวมกับคูกัดขามทศวรรษอยาง ฐนิตและคงจะดีกวานีถาเธอกับเขาไมตองไปทำงานนอกสถานทีใน 4 จังหวัด 4 ภาคดวยกันเพียงสองคนทวMore:: โปรยปกหลัง ::สุภัสสรา เพิ่งรู้ว่าความโชคดีมักจะมาพร้อมกับความโชคร้ายเสมอเมื่อหญิงสาวได้รับมอบหมายให้ทำงานออกแบบเสื้อเพื่อใช้ในโครงการระดับประเทศร่วมกับคู่กัดข้ามทศวรรษอย่าง ฐนิตและคงจะดีกว่านี้ถ้าเธอกับเขาไม่ต้องไปทำงานนอกสถานที่ใน 4 จังหวัด 4 ภาคด้วยกันเพียงสองคนทว่าการทำงานที่เหมือนจะเป็นโศกนาฎกรรมครั้งนี้ก็ทำให้ฐนิตและสุภัสสราได้ใกล้ชิดและรู้จักกันมากขึ้นจนทั้งสองแอบมีใจให้กันโดยไม่รู้ตัวหากเรื่องราวก็ไมได้จบลงด้วยดีเหมือนอย่างที่คิดเมื่อฐนิตรได้รู้ว่าสุภัสสรามีคู่หมั้นอยู่แล้ว และกำลังจะแต่งงานกันในไม่ช้าแถมว่าที่เจ้าบ่าวของหญิงสาวยังเป็นคนที่เขารู้จะกดีเสียด้วย!เขาและเธอจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไรคงต้องตามลุ้นกันใน...สูตรรักกามเทพ